Pastrami on rye

Pastrami on rye, originally uploaded by jamfan2.